NEWS AND EVENT

ការចុះឈេ្មាះ

បពា្ជាក់ៈ

  1. ការចះុឈេ្មាះជាមុនតំរូវអេាយបង់ប្រាក់គ្រប់ចំនួនត្រូវបង់
  2. ចំេពាះនិស្សិតត្រូវបង្ហាញប័ណ្ណសំគាល់
  3. តំលៃខាងលេីរួមបពា្ចូលទាំងអាហារថៃ្ងត្រង់២េពល និង អាហារសំរន់
************** ^^^^^^^^^^ ***************

ទំនាក់ទំនងចះុឈេ្មាះៈ

ទន្តបណ្ឌិតៈ ធូ សំភី        012 937 679
ទន្តបណ្ឌិតៈ ទេព ណាវី   077 870 168
ទន្តបណ្ឌិតៈ សូន ម៉ូនីកា  012 932 653