បពា្ជីរាយនាម សមាជិក ែដលបពា្ចប់ការសិក្សាពី សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

ជំនាន់ ល.រ នាម គោត្តនាម ភេទ ថ្ងែ ខែ ឆ្នាំកំណើត ែថ្ង ែខ ចុះេឈ្មាះ
ជំនាន់ទី១ ១៣នាក់ 1  ឈិត chhit bunna  ស  ស្លាប់
ទុយ ធែល ប្រុស ១៩៥១
តំាង ប៊ុនលឹម ប្រុស ១៩៤២
សួន ផានី ប្រុស
ទ្រឹង សូម៉ាលី ប្រុស
អ៊ុ សាផន ប្រុស ១៩៤១
ចៅ គឹមស៊ុន ប្រុស ១៩៣៩
ហែម ឈិន ប្រុស
ឆេង ស្រ៊ា ប្រុស ១៩៤៣
១០ គៀត ស្រេង ប្រុស ១០
១១ ទៀង អ៊ុន ប្រុស ១១
១២ ប៉ែន នន់ ប្រុស ១៩៤២ ១២
១៣ ប៊ុន ធឿន ស្រី ១៣
ជំនាន់ទី២ ១៣នាក់ ពិន សំផុង ប្រុស ១៩៥០ ១៤
ហេង រ៉ាម៉ូលី ប្រុស ១៩៥៥ ១៥
អ៊ូន ចាន់រួន ប្រុស ១៩៤៧ ១៦
សាន ញឹប ស្រី ១៩៥៣ ១៧
ពិន វ៉ាន់ថែ ប្រុស ១៩៤០ ១៨
ឆោង គឹមយុង ប្រុស ១៩៤៨ ១៩
ជ័រ ជីវ័ន ស្រី ១៩៤៧ ២០
ញូង ពុំសែន ស្រី ១៩៤៨ ២១
ជុំ ហ៊ាង ស្រី ១៩៤៦ ២២
១០ កាន់ ប្រុស ១៩៤៥ ២៣
១១ ចាន់ សាន ប្រុស ១៩៤៧ ២៤
១២ ចាយ ឆូត ប្រុស ១៩៤៤ ២៥
១៣ ម៉ុង សែន ប្រុស ១៩៤៣ ២៦
ជំនាន់ទី៣ ៨នាន់ ពេជ សំបូណ៌ ប្រុស ១៩៤០ ២៧
មាស យន ប្រុស ១៩៤៨ ២៨
ឡៅ ស៊ុនអេង ប្រុស ១៩៤៦ ២៩
លាង ឡែទិត ប្រុស ១៩៤៤ ៣០
មិល យួង ប្រុស ១៩៤៥ ៣១
អ៊ុយ គឹមចន ប្រុស ១៩៣៧ ៣២
សូ បូឃឹម ស្រី ១៩៤០ ៣៣
ខែក ស៊ាន ប្រុស ១៩៤០ ៣៤
ជំនាន់ទី៤ ១០នាក់ សេង រស់សាមិទ្ធិ ប្រុស ១៣.១១.១៩៦៨ ៣៥
អ៊ុយ សោភ័ន ប្រុស ១២.០៣.១៩៦៩ ៣៦
អុំ គេង ប្រុស ០៥.១១.១៩៦៦ ៣៧
វង្ស ចាន់ថន ប្រុស ០១.០៤.១៩៦៨ ៣៨
មី ភួង ប្រុស ១០.០២.១៩៦៧ ៣៩
ឡាយ វុទ្ធី ប្រុស ១០.០៤.១៩៦៦ ៤០
ហង្ស សុមេធ ប្រុស ២៩.១២.១៩៦៦ ៤១
អ៊ុយ សុធីរ៉ូ ប្រុស ១០.០៨.១៩៦៨ ៤២
មុំ សុវណ្ណរិទី្ធ ប្រុស ០៩.០៨.១៩៦៧ ៤៣
១០ វន វុត្ថា ប្រុស ២៧.១០.១៩៦៦ ៤៤
ជំនាន់ទី៥ ១០នាក់ ឃឹម ចាន់ធី ប្រុស ០៩.០៩.១៩៦៩ ៤៥
ប៉ែន យ៉ុន ប្រុស ១៣.០៦.១៩៦៩ ៤៦
លី លាងយី ប្រុស ០៩.០៥.៦៩ ៤៧
ប៉ូច សុភារ័ត្ន ប្រស ០៥.០៥.៧០ ៤៨
នូ រតនា ប្រុស ០១.០១.៧០ ៤៩
លី ធីន ប្រុស ១៥.០១.៧២ ៥០
គី សុត្ថាវុធ ប្រុស ០៩.០២.៦៨ ៥១
ឈុន រី ប្រុស ០១.១២.៦៩ ៥២
ជី សោភានី ស្រី ១២.០៣.៦៩ ៥៣
១០ ច័ន្ទ បូរី ប្រុស ០៧.០៧.៦៦ ៥៤
ជំនាន់ទី៦ ៥នាក់ សោម វិចិត្រ ប្រុស ២៥.១១.៧០ ៥៥
គង់ ផល្លះ ប្រុស ២៣.០៤.៧២ ៥៦
តំាង វ៉ាល់ដែត ស្រី ២២.១២.៧១ ៥៧
យិន ស៊ីថន ស្រី ០៨.០២.៧២ ៥៨
លឹម គឹមហេង ប្រុស ០២.០៧.៦៨ ៥៩
ជំនាន់ទី៦ ១៨នាក់ សំ លក្ខណៈ ប្រុស ០៤.១១.៧៤ ៦០
ជួប វណ្ណរុណ ប្រុស ០១.០៦.៧៣ ៦១
ហ៊ីង ទូច ប្រុស ០៦.០៤.៧២ ៦២
ស្រេង ធា ប្រុស ០៥.០៦.៧២ ៦៣
គង់ មុទ្ទិកា ស្រី ២៥.០៥.៧០ ៦៤
ចន្ទ័ សុខុម ប្រុស ០១.១០.៦៨ ៦៥
ទេព ណាវី ប្រុស ០១.០៤.៦៨ ៦៦
លឹម គឹមហ៊ាង ប្រុស ០១.០១.៧០ ៦៧
ពឹង ពិសិដ្ឋ ប្រុស ០១.០៥.៧៤ ៦៨
១០ អឿន បូរារ័ត្ន៏ ប្រុស ០៥.០៨.៧២ ៦៩
១១ ឃុត មី ប្រុស ០៦.១២.៧២ ៧០
១២ ទី មករា ប្រុស ២៩.០១.៧២ ៧១
១៣ ចាប រិទ្ធី ប្រុស ០៥.១០.៧៣ ៧២
១៤ ឃៀង ប្រសិដ្ឋ ប្រុស ០៥.០២.៧៤ ៧៣
១៥ ហេង សុបញ្ញា ប្រុស ១៨.០១.៦៧ ៧៤
១៦ ឡេង តុង ប្រុស ២៥.០៦.៧២ ៧៥
១៧ ឃុន វណ្ណារី ស្រី ០៥.០៥.៧៤ ៧៦
១៨ យាន លីអ៊ាន់ ប្រុស ២៥.០១.៦៨ ៧៧
ជំនាន់ទី៨ ២៣នាក់ ឌុក ឈានរ៉ា ប្រុស ០៩.០៩.៧១ ៧៨
អ៊ុច បូផល ស្រី ២៥.១០.៧៤ ៧៩
អ៊ុយ គីរ៉ា ស្រី ១០.០៤.៧៤ ៨០
នុត យុរ៉ាមុនី ស្រី ២៩.១២.៧៣ ៨១
ឈឹម ថាដារ៉ាន់ ស្រី ៣១.០១.៦០ ៨២
សន អ៊ាង ប្រុស ០៦.០១.៧៤ ៨៣
ហាក់ ស៊ីថន ប្រុស ០៦.០៩.៦៣ ៨៤
នួន រឿន ប្រុស ២៣.០៥.៧៤ ៨៥
ប៉ែន ម៉ារឌី ប្រុស ០១.០៣.៧៣ ៨៦
១០ កាន វង្ស ប្រុស ២៥.០៥.៦៩ ៨៧
១១ ញែម ចន្ទ័ខេមរី ស្រី ១៦.១០.៧៣ ៨៨
១២ សួន ម៉ូនីកា ស្រី ២៤.១២.៧១ ៨៩
១៣ លឹម សុម៉ា ស្រី ០៥.០២.៧២ ៩០
១៤ ទង់ លាង ប្រុស ១០.១០.៧៣ ៩១
១៥ គិន ម៉េងស៊ា ប្រុស ២៥.០៤.៧២ ៩២
១៦ អ៊ាវ តារាពិទូរ្យ ប្រុស ០១.០៩.៧៤ ៩៣
១៧ សែម មនោ ប្រុស ០៩.០២.៧១ ៩៤
១៨ យិន យ៉ាណារិទ្ធ ប្រុស ២០.០២.៧៣ ៩៥
១៩ សេង លក្ខណា ស្រី ២៨.១១.៧៣ ៩៦
២០ គីលីន ឳសថា ប្រុស ០៣.០៤.៧២ ៩៧
២១ គាត គីមលាន ប្រុស ២២.០២.៧១ ៩៨
២២ ហេង សំរិទ្ធ ប្រុស ០១.០១.៧៥ ៩៩
២៣ លីម៉ា វីរៈរិទ្ធ ប្រុស ១៧.០៦.៧៣ ១០០
ជំនាន់ទី៩ ៣៦នាក់ ទៀវ ហ៊ា ប្រុស ០៦.០៦.៦០ ១០១
អុប សាម៉ុន ស្រី ១១.១២.៥៨ ១០២
គិត សេដ្ឋ ប្រុស ១៤.០៤.៦៥ ១០៣
ទុយ ប៉ូលីដេត ស្រី ០៦.០១.៧៤ ១០៤
ទួន ហាក់ ប្រុស ១៥.០១.៧០ ១០៥
ហ៊ូ សុគន្ធរី ស្រី ១៨.០១.៧៥ ១០៦
ហ៊ុយ ដាវី ស្រី ០៧.០១.៧៣ ១០៧
នូ ណូរ៉ា ប្រុស ១៥.០៤.៦៦ ១០៨
ស៊ិន សុវត្ថា ប្រុស ០២.០៨.៧៤ ១០៩
១០ អ៊ឹម ពុធថាវី ប្រុស ០៧.១១.៦២ ១១០
១១ ហ៊ត សុត្ថារី ស្រី ១២.០៩.៧២ ១១១
១២ មុត សំអន ប្រុស ០៣.១២.៥៩ ១១២
១៣ ហេង សុវណ្ណលាភ ប្រុស ៣១.១២.៦៥ ១១៣
១៤ កែវ នាឬទ្ធ ប្រុស ១២.០៦.៦១ ១១៤
១៥ ងួន លាង ស្រី ០៤.០៧. ១១៥
១៦ ទីវ ច័ន្ទណា ស្រី ១០.០១.៦៤ ១១៦
១៧ លាង បូផា ស្រី ០៥.១១.៧៣ ១១៧
១៨ រស់ រិទ្ធី ប្រុស ០៧.០១.៦៩ ១១៨
១៩ ឈិត ផាសុកា ស្រី ២៤.០១.៧២ ១១៩
២០ ប្រាក់ រីដូ ស្រី ១៣.០៣.៧៤ ១២០
២១ ហេង គីហាក់ ប្រុស ១៦.០៨.៧២ ១២១
២២ ស៊ឹម សុខមុយ ស្រី ១៥.១០.៧៤ ១២២
២៣ ទូច ផល្លា ស្រី ០២.០៦.៧៤ ១២៣
២៤ សុផុន សុគន្ធារី ស្រី ០៤.០៦.៧១ ១២៤
២៥ ញាណ ភីរម្យ ប្រុស ០២.០៧.៧៣ ១២៥
២៦ សាន ស៊ីវត្ថា ស្រី ០១.០១.៧០ ១២៦
២៧ កែវ ឌីណាម៉ូរ៉ា ប្រុស ១៤.០៨.៧៣ ១២៧
២៨ ជា សុប្រសើរ ប្រុស ០៨.១២.៧២ ១២៨
២៩ ទេព ដារ៉ា ស្រី ០១.០២.៧៣ ១២៩
៣០ ថៃ រតម្នី ស្រី ០១.០១.៧៣ ១៣០
៣១ សៅ សុភាពរ៉ា ប្រុស ០៥.០៦.៦៨ ១៣១
៣២ កៅ លីផេង ប្រុស ០៤.០១.៧២ ១៣២
៣៣ កែវ សុវណ្ណ ប្រុស ០៧.០១.៦៩ ១៣៣
៣៤ អៀ គឹមសាន ប្រុស ០១.០១.៧៤ ១៣៤
៣៥ កាន គន្ធី ប្រុស ១៤.០៤.៧៤ ១៣៥
៣៦ ឡឹក វិសិដ្ឋ ប្រុស ១០.០១.៧៤ ១៣៦
ជំនាន់ទី១០ ២៤នាក់ សុខ លី ប្រុស ០៤.០៤.៦០ ១៣៧
ឡេង គីឡែន ប្រុស ១៤.០៤.៧០ ១៣៨
អៀឈុន ប្រុស ១០.០៤.៦៨ ១៣៩
ហ៊ី ប៊ុនហៃ ប្រុស ១០.០១.៧៥ ១៤០
សុខ ជា ប្រុស ១៥.០៤.៧៤ ១៤១
ចៅ ប៊ុនហ៊ាន ប្រុស ១២.០៣.៧៥ ១៤២
ប៉ុក បូរិន្ន ប្រុស ១២.០៣.៧៥ ១៤៣
ឈុន សុចិត្ត ប្រុស ២៧.១០.៦៧ ១៤៤
លឹម សុគន្ធ ប្រុស ២៦.០១.៦៦ ១៤៥
១០ ប៊ុន ធី ប្រុស ១៨.០៦.៧៦ ១៤៦
១១ ហ៊ាន វស្សា ប្រុស ១១.០៨.៦៨ ១៤៧
១២ ងី ទិត ប្រុស ០៦.០១.៦៦ ១៤៨
១៣ ធុក សារ៉ុត ប្រុស ០៥.០៨.៧២ ១៤៩
១៤ អយ សុគន្ធវីរៈ ប្រុស ២៥.០៥.៧៤ ១៥០
១៥ អេង ឈីវរ៉ុង ស្រី ២៥.០៧.៦៧ ១៥១
១៦ សេក ស៊ីវ៉េត ប្រុស ០២.០៣.៦៩ ១៥២
១៧ សុផល វង្សវីរីយ៉ា ប្រុស ០៥.០៥.៧៤ ១៥៣
១៨ សុខ សុភ័ក្ត ប្រុស ៣១.១០.៥៨ ១៥៤
១៩ នុត សេដ្ឋា ប្រុស ១០.១២.៧៤ ១៥៥
២០ ជិន គារ៉ា ប្រុស ១២.០៤.៧២ ១៥៦
២១ ឳ ឈ្នាងហៀក ស្រី ០៣.០២.៦៥ ១៥៧
២២ ជីវ ង៉េត ប្រុស ២៨.០៣.៧៣ ១៥៨
២៣ ហ៊ុល បូរី ប្រុស ២១.០៦.៧៥ ១៥៩
២៤ គំា ស៊ីនួន ប្រុស ០២.០៣.៧៤ ១៦០
ជំនាន់ទី១០ ២៤នាក់ សុខ គន្ធី ប្រុស ៣០.០៩.៦៨ ១៦១
សឿង ម៉េងស៊ាង ប្រុស ០៦.០៥.៧៣ ១៦២
លី សុខសីហា ប្រុស ២០.០៨.៧៦ ១៦៣
ទី ស៊ុននី ស្រី ០៤.០៦.៧៣ ១៦៤
ទុន សាគុន ស្រី ២៤.០៨.៦៧ ១៦៥
ទោម សុខវឌ្ឍន៏ ប្រុស ១០.១០.៧៥ ១៦៦
តឹក ជួន ប្រុស ០៦.០៥.៥០ ១៦៧
ប្រាក់ វណ្ណី ប្រុស ១០.០១.៦៦ ១៦៨
ប្រាក់ សុខហេង ប្រុស ១១.០៣.៥៦ ១៦៩
១០ ជុំ ពេញ ប្រុស ០១.០៤.៧៥ ១៧០
១១ ចាន់ ស៊ីណា ប្រុស ០៤.១១.៧២ ១៧១
១២ អ៊ូ ឡា ប្រុស ១២.១២.៦៥ ១៧២
១៣ ឈា ម៉ានិត ប្រុស ០១.០១.៥៨ ១៧៣
១៤ ស៊ិម វណ្ណថា ប្រុស ២៨.០៦.៧៤ ១៧៤
១៥ គួយ សុត្ថា ប្រុស ០២.០១.៦៦ ១៧៥
១៦ កែវ សៀកលើ ស្រី ០៩.០១.៧៣ ១៧៦
១៧ គៀន សម្ភារ ប្រុស ០១.០៤.៦៦ ១៧៧
១៨ អៀង ពិសិដ្ឋ ប្រុស ១៥.០៥.៧៤ ១៧៨
១៩ ខឿន សុជាតិ ស្រី ១០.០១.៦៨ ១៧៩
២០ ជា សាគុណ ប្រុស ២០.១១.៧៥ ១៨០
២១ ធន សាក់ថន ប្រុស ០៧.០៥.៧៤ ១៨១
ជំនាន់ទី១២ ២៧នាក់ ប៊ុនភារី ប្រុស ០១.០២.៦៨ ១៨២
អេង លីគង់ ស្រី ១២.០១.៦៩ ១៨៣
ស្រេង ហេង ប្រុស ១៦.០៤.៧៧ ១៨៤
យ៉ែម សុផល ប្រុស ២៧.១១.៦៧ ១៨៥
ឡាយ រ៉ាវី ស្រី ០៧.០៣.៦៣ ១៨៦
សរ ភិនបញ្ញាវុធ ប្រុស ១៥.០៩.៦៩ ១៨៧
ហៃ ណាន ប្រុស ០៩.០៨.៦៨ ១៨៨
ចាប សុចិន្តា ស្រី ២២.០៧.៦៩ ១៨៩
វ៉ា ស៊ីឡែន ស្រី ១២.១២.៧៥ ១៩០
១០ លី មករា ប្រុស ០១.០១.៧៦ ១៩១
១១ សៅ សុនីតា ស្រី ២២.០១.៧៥ ១៩២
១២ ហេង រតនា ស្រី ០៣.០២.៧៩ ១៩៣
១៣ ហ៊ុន ដុល្លា ប្រុស ០៩.០៤.៧២ ១៩៤
១៤ វ៉េង សុនិតា ស្រី ២០.០១.៧៥ ១៩៥
១៥ ធូ សំភី ប្រុស ១៤.០៥.៧៧ ១៩៦
១៦ ប្រាក់ ស្រ៊ុន ប្រុស ៣០.០៤.៧១ ១៩៧
១៧ ហ៊ ស៊ីផាន ប្រុស ១២.១២.៧៤ ១៩៨
១៨ ចាន់ សាលី ប្រុស ១៥.១០.៦៧ ១៩៩
១៩ សាន រ៉ានី ស្រី ១២.០៦.៧៦ ២០០
២០ សេក សុខចាន់ ស្រី ១៥.០៥.៧៤ ២០១
២១ អ៊ុត លាប ប្រុស ០៨.១២.៧៧ ២០២
២២ ហាក់ សីហា ប្រុស ០៧.០៨.៧៧ ២០៣
២៣ ប៊ូ ណាវ៉េន ស្រី ១៨.០២.៧៧ ២០៤
២៤ ឡោ វ៉ាន់ថា ប្រុស ១៥.០១.៦៨ ២០៥
២៥ ណុប ទិឃា ប្រុស ០៦.០៦.៧៤ ២០៦
២៦ ថាយ ម៉េងគ្រី ប្រុស ០៥.១០.៧៥ ២០៧
២៧ តែម សម្បតិ្ត ប្រុស ១៥.០៤.៧៥ ២០៨
ជំនាន់ទី១៣ ១២នាក់ ហ្វុង ដា ស្រី ០២.០២.៧០ ២០៩
សាន់ វ៉ាលីន ស្រី ១៨.០៤.៨០ ២១០
ខូយ រ៉ាលីន ស្រី ០៥.០៥.៧៧ ២១១
សៀក វណ្ណស៊ី ប្រុស ១៨.១១.៧៦ ២១២
ទី ងិល ប្រុស ១០.១២.៧២ ២១៣
គឹម សុគន្ធា ប្រុស ១៥.០៥.៦៩ ២១៤
ង៉ោ សៀកឃាង ប្រុស ១០.១២.៧១ ២១៥
គង់ ហាង ប្រុស ០២.០៦.៦៦ ២១៦
កែវ សោភនី ស្រី ០១.១០.៦៥ ២១៧
១០ សរ សុខុន ប្រុស ០៥.១១.៦៨ ២១៨
១១ Eak Ly M 11-12-1979 ២១៩
១២ ឃួន លក្ខណា ស្រី ០៥.០៤.៨១ ២២០
ជំនាន់ទី១៤ ៣៣នាក់ នួន កញ្ញា ស្រី ២២១
ឃួន វរណ្ណត ប្រុស ២២២
ឈួន វណ្ណា ប្រុស ២២៣
ឈុន ប៊ុណ្ណវឌ្ឍន៏ ប្រុស ២២៤
ម៉ុម ចិត្រា ប្រុស ២២៥
ងន គឹមស្រឿង ប្រុស ២២៦
ហេង តុលា ប្រុស ២២៧
ហៀង បូរ៉ាន់ ប្រុស ២២៨
ទិត ហុងយឹ ប្រុស ២២៩
១០ ជ័យ គូលែន ប្រុស ២៣០
១១ ខេង យ៉ៃយ៉ាប៉ារ៉ាមី ប្រុស ២៣១
១២ ហេង គឹមឡុង ប្រុស ២៣២
១៣ ត្រាក់ សំអឿន ប្រុស ២៣៣
១៤ ជុន សុលក្ខណ៌ ស្រី ២៣៤
១៥ ឃិត ចាន់ឌី ប្រុស ២៣៥
១៦ កូយ គឹមស៊ីន ប្រុស ២៣៦
១៧ មិល គុណពិសិដ្ឋ ប្រុស ២៣៧
១៨ ហ៊ុយ ប៉ូលីន ប្រុស ២៣៨
១៩ ឡាយ សុជាតិ ប្រុស ២៣៩
២០ កាក់ តុលា ប្រុស ២៤០
២១ <តាន់ ហាក់ឡេង/td> ប្រុស ២៤១
២២ លី វិល័យ ស្រី ២៤២
២៣ ភិត វាសនា ស្រី ២៤៣
២៤ Tieng Chhnoeum M  15-02-1980 ២៤៤
២៥ ហួយ ស៊ីថន ប្រុស ២៤៥
២៦ នង រិទ្ធី ប្រុស ២៤៦
២៧ លីវ ផេង ប្រុស ២៤៧
២៨ ហោ អូន ប្រុស ២៤៨
២៩ ម៉ៅ ភិរុណ ស្រី ២៤៩
៣០ យូ លាងគ័ង ប្រុស ២៥០
៣១ សីន សុផារិទ្ធ ប្រុស ២៥១
៣២ មិច សុភាព ស្រី ២៥២
៣៣ ជូ មានសេរី ប្រុស ២៥៣
ជំនាន់ទី១៥ ២៦នាក់ កាន់ កុសលធីរ៉ា ប្រុស ២៥៤
ខូវ សុខ ប្រុស ២៥៥
គន់ សុខលីន ស្រី ២៥៦
ឃ្លំាង និរន្តរ៏ ប្រុស ២៥៧
ឃ្លំាង វិស្សុត ប្រុស ២៥៨
ឆ សួគ៌ា ស្រី ២៥៩
ជួន បូណាវង្ស ប្រុស ២៦០
មាស សុខា ប្រុស ២៦១
ម៉ក់ មករា ប្រុស ២៦២
១០ យុំា សូលីតា ស្រី ២៦៣
១១ យុំា សូលីន ស្រី ២៦៤
១២ អំាង ច័ន្ទធីតា ស្រី ២៦៥
១៣ សួន ហាច ប្រុស ២៦៦
១៤ ហេន វណ្ណារ៉ា ប្រុស ២៦៧
១៥ ឡុង សោភ័ណ ប្រុស ២៦៨
១៦ អ៊ឺង វណ្ណពុទ្ធី ស្រី ២៦៩
១៧ ម៉ក់ ចន្ថារិន៏ ប្រុស ២៧០
១៨ សៅ បូឌិន ប្រុស ២៧១
១៩ ច្រឹក ឆោម ប្រុស ២៧២
២០ អន សារ៉េត ប្រុស ២៧៣
២១ លី ប៉េងស៊ាន់ ប្រុស ២៧៤
២២ លាង បី ប្រុស ២៧៥
២៣ ឃឹង រដ្ឋា ប្រុស ២៧៦
២៤ ម៉ុក ភិរម្យ ប្រុស ២៧៧
២៥ ហង់ ដារ៉ន ប្រុស ២៧៨
២៦ សោម ផៃ ប្រុស ២៧៩
ជំនាន់ទី១៦ ២៤នាក់ ហេង លីណា ស្រី ២៨០
ស៊ឹម សិលាភាណ ស្រី ២៨១
សេង សុចិន្តា ស្រី ២៨២
តំាង រតនា ប្រុស ២៨៣
ជឺ ចាន់ធឿន ស្រី ២៨៤
ឆូ សុន្ទរី ស្រី ២៨៥
គង់ ភក្តី ប្រុស ២៨៦
គង់ កល្យាណ ស្រី ២៨៧
វី យ៉ាណា ប្រុស ២៨៨
១០ លឹម សិលា ស្រី ២៨៩
១១ ប៉ោ ម៉ាលែន ស្រី ២៩០
១២ ប៊ុន រតនា ប្រុស ២៩១
១៣ ខុម ពិសាល ស្រី ២៩២
១៤ សោម វិចិត្រ ប្រុស ២៩៣
១៥ ជាច័ន្ទបូរ៉ា ប្រុស ២៩៤
១៦ សុខ ហេង ប្រុស ២៩៥
១៧ ហេង ពិសិដ្ឋ ប្រុស ២៩៦
១៨ ស៊ាន សុភា ប្រុស ២៩៧
១៩ ស៊ាន សុជាតិ ប្រុស ២៩៨
២០ វេង ឡុង ប្រុស ២៩៩
២១ វណ្ណាបុណ្ណារដ្ឋ ប្រុស ៣០០
២២ សោម លឹម ប្រុស ៣០១
២៣ ឡុច គឹមលឿង ស្រី ៣០២
២៤ លឹម ឆាយា ស្រី ៣០៣
គឹម ស្រ៊ុន ប្រុស ៣០៤
គង់ មនោ ប្រុស ៣០៥
ឃុន បូរភ័ក្រ ស្រី ៣០៦
ចេង វិមាន ស្រី ៣០៧
ឈាង វណ្ណដេត ស្រី ៣០៨
ញ៉ែមសុន តារា ស្រី ៣០៩
ណម ចំណាន ស្រី ៣១០
តឹក កុស្សនា ស្រី ៣១១
ថៃ សុខបញ្ញា ស្រី ៣១២
១០ លឹម ហូរពៅ ប្រុស ៣១៣
១១ សាន់ ឡាឡែន ស្រី ៣១៤
១២ សៀក វ៉ាន់ធី ប្រុស ៣១៥
១៣ ហ៊ន សារ៉ាដេ ប្រុស ៣១៦
១៤ ហ៊ាន់ សុធារី ប្រុស ៣១៧
១៥ ជា ម៉ូនីតា ស្រី ៣១៨
១៦ ប៊ិច សុធា ប្រុស ៣១៩
១៧ ពេជ ជា ប្រុស ៣២០
១៨ ម៉ុក ចរិយា ស្រី ២២១
១៩ លាភ សុខបាន ប្រុស ២២២
២០ ចាន់ ទីចិន្តា ប្រុស ២២៣
២១ ទេព សុវណ្ណធារិទ្ធ ប្រុស ២២៤
២២ បួយ ហៀង ប្រុស ២២៥
២៣ ឡៃ ឬទី្ធ ប្រុស ២២៦
២៤ ឈឿង សៃ ប្រុស ២២៧
២៥ ខំា ដាលីន ស្រី ២២៨
២៦ ហម សុផល ប្រុស ២២៩
២៧ បិច សុវណ្ណារ៉ាក់ ប្រុស ២៣០
២៨ យឹម សៅជេដ្ឋា ប្រុស ២៣១
២៩ គង់ ចំរើន ប្រុស ២៣២
៣០ សំ នឿន ប្រុស ២៣៣
៣១ លឹម ទ្រី ប្រុស ២៣៤
ជំនាន់ទី១៨ ៤៥ននាក់ ឃឹង រតនៈ ប្រុស ២៣៥
ទូច សុធន ប្រុស ២៣៦
តាន់ ម៉េងហ៊ាន ប្រុស ២៣៧
អ៊ុង កញ្ញា ស្រី ២៣៨
ជុំ ម៉ូនី ប្រុស ២៣៩
ខូយ សុដានី ស្រី ២៤០
ថេង ភកី្ត ស្រី ២៤១
ឡឹក វណ្ណា ស្រី ២៤២
ថៃ សីហា ប្រុស ២៤៣
១០ ឆោង វ៉ាន់ថា ប្រុស ២៤៤
១១ សំ វណ្ណា ប្រុស ២៤៥
១២ ថូ បញ្ញាវុឌ្ឍ ប្រុស ២៤៦
១៣ នូ ចាន់ដាលីន ប្រុស ២៤៧
១៤ ដូង សីរីសាល ប្រុស ២៤៨
១៥ ឃឹង រត្នវិសាល ប្រុស ២៤៩
១៦ ឆាយ ដូងសុវិតា ប្រុស ២៥០
១៧ ឈួន បូរិទ្ធិ ប្រុស ២៥១
១៨ ឆៃ ឈាន ប្រុស ២៥២
១៩ អ៊ាប សុគន្ធ ប្រុស ២៥៣
២០ ចេវ សំអាន ប្រុស ២៥៤
២១ ជ សុខនី ប្រុស ២៥៥
២២ ប៉ាង ម៉េងឆែ ប្រុស ២៥៦
២៣ សេង រដ្ឋា ប្រុស ២៥៧
២៤ ចាន់ ណារិទ្ធ ប្រុស ២៥៨
២៥ នាក់ រតនៈ ប្រុស ២៥៩
ជំនាន់ទី១៩ ៤៧នាក់ ខាត់ សុផល ប្រុស ០៩.០៦.៨៣ ២៦០
គៀត សោភា ០៥.០៦.៨៣ ២៦១
គៀត ភារម្យ ២៨.០៤.៨១ ២៦២
គង់ ប៊ុនហូ ១២.១២.៨៣ ២៦៣
គង់ វិរៈ ២៣.០៦.៨៤ ២៦៤
គ្រុយ ភិរក្ស ០៨.១១.៨៤ ២៦៥
ឃុយ មករា ០១.១០.៨១ ២៦៦
ចេង ឆ័យវិរៈ ១៥.០៧.៨៤ ២៦៧
ឆេង ស៊ីវហ៊ុង ១៩.០៣.៨៥ ២៦៨
១០ ជា ស៊ីតិច ០១.០២.៨២ ២៦៩
១១ ជី គឹមហ៊ាន ១៣.០៤.៧៥ ២៧០
១២ ជូ ដារិទ្ធ ២៦.០៨.៨៥ ២៧១
១៣ ថៃ ដាលីន ១៣.០៨.៨០ ២៧២
១៤ ទុយ ប៉ូលីវណ្ណឌី ៣១.០៣.៨៣ ២៧៣
១៥ មុំ វិសាល ២៥.១១.៨៥ ២៧៤
១៦ រិន បូរាន់ ០៦.០៥.៨៥ ២៧៥
១៧ លី សុខឡេង ១៤.០៥.៨២ ២៧៦
១៨ លី អ៊ុយស្រេង ០៧.១០.៧៣ ២៧៧
១៩ វ័ន្ត លក្ខិណា ១៩.០៧.៨៤ ២៧៨
២០ វង់ សុភា ០១.០៧.៨៤ ២៧៩
២១ សេង វិសាល ០២.០៥.៨៥ ២៨០
២២ សែន ចំរ៉ុង ១៤.០១.៨០ ២៨១
២៣ សៀង ស៊ុនតាណា ១៧.១០.៨៥ ២៨២
២៤ សាក់ មុនីនាថ ២០.០៧.៨៤ ២៨៣
២៥ សាមិត្ត ច័ន្ទវុឌ្ឍី ២០.០៤.៨៥ ២៨៤
២៦ សុក ស្រីមុំ ០១.០៣.៨៤ ២៨៥
២៧ សុខ ច័ន្ទតារា ០២.០៤.៨២ ២៨៦
២៨ សុខ រស់ ១១.០១.៧៧ ២៨៧
២៩ ហ៊ាង គឹមអូន ១០.០៧.៨២ ២៨៨
៣០ ហួត សុវណ្ណលាភ ១០.១២.៨៤ ២៨៩
៣១ ឡៅ សុវិទ្យា ២៩.១១.៨៤ ២៩០
៣២ ឡូ ប៊ុណ្ណារិទ្ធ ០៥.០៥.៨៤ ២៩១
៣៣ អេង ទេវី ២៨.០៤.៨៤ ២៩២
៣៤ អ៊ឹង ម៉ារ៉ាឌី ១៤.០២.៨៤ ២៩៣
៣៥ ឯក សុជីវ័ន្ត ០៣.០២.៨៣ ២៩៤
៣៦ ខៀវ កែនណារ៉ូ ២៦.០៨.៨៥ ៣៩៥
៣៧ គៀត សុទ្ធា ១៩.១០.៨១ ៣៩៦
៣៨ គង់ វិចិត្រ ២៩.០៤.៨១ ៣៩៧
៣៩ គ្រុញ ចំរើនរិទ្ធ ០៥.០៦.៦៧ ៣៩៨
៤០ ឈៀង ឈន ០៨.០២.៧៥ ៣៩៩
៤១ ព្រឿង រ៉ាវ៉ុល ៣០.១២.៨៥ ៤០០
៤២ យឹម អក្ខរា ១៣.០៩.៨៤ ៤០១
៤៣ លួង ឡូវ ១៥.០២.៧៤ ៤០២
៤៤ សួង ផល្លី ០២.០៣.៨៤ ៤០៣
៤៥ ហែមឈិន ច័ន្ទសម្ជស្ស ០៧.១០.៨៤ ៤០៤
៤៦ អ៊ិន ពៅ ១៥.០៥.៧២ ៤០៥
៤៧ អោ ប៊ុនធឿន ០៥.១០.៧២ ៤០៦

ទន្តបណ្ឌិតមកពីបរទេស

ល.រ នាម និង គោត្តនាម ភេទ ថៃ្ង ខែ ឆ្នាំកំណើត ទីកន្លែងបណ្តុះបណ្តាល
គៀត លីសាន សហភាពសូវៀត
គាម ហ៊ន សហភាពសូវៀត
ហ៊ាន សុខផល ប្រទេសគុយបា
ឆែ ទេពីរូ ប្រទេសវៀតណាម
ព្រំ ផាន់ដារិទ្ធ ប្រទេសវៀតណាម
ព្រៃ គឹមសាន ប្រទេសវៀតណាម
មុយ សាយ ប្រទេសវៀតណាម
ជិន ហ៊ី ប្រទេសវៀតណាម
សុខ ឡុង ប្រទេសវៀតណាម
១០ ងី ធីបុប្ជា ប្រទេសវៀតណាម
១១ ឈិត សាមីឌី ប្រទេសវៀតណាម
១២ សុខុម រិទី្ធវឌ្ឍ ប្រទេសអាឡឺម៉ង់

បញ្ជីរាយនាមសមាជិកទាំងអស់

  1. បពា្ជីរាយនាម សមាជិក ែដលបពា្ចប់ការសិក្សាពី សកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

  2. បពា្ជីរាយនាម សមាជិក ែដលបពា្ចប់ការសិក្សាពី សកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ

  3. បពា្ជីរាយនាម សមាជិក កត្តិយស់

  4. បពា្ជីរាយនាម សមាជិកដែលបពា្ចប់ការសិក្សាពីសកលវិទ្យាល័យ េផ្សងៗ